REGULAMIN KONKURSU I OCHRONA DANYCH

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa i ochrona danych regulują udział w konkursie CYBEX GmbH, Riedinger Straße 18, 95448 Bayreuth, Niemcy (dalej "Organizator") i uczestnika jak również dane zebrane lub ujawnione przez nich.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa.
 3. Warunki uczestnictwa, długość uczestnictwa, nagrody oraz informacje o losowaniu nagród wynikaja z opisu konkursu przedstawionego na stronie konkursowej lub zostały określone poniżej.

§ 2 PRAWO UŻYTKOWANIA, ODSZKODOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zdjęcie Uczestnika, który zarejestruje się w konkursie i opublikuje na Instagramie zdjęcie opatrzone tagiem #cybexmoment, zostanie automatycznie dodane na stronie konkursowej: https://competition.cybex-online.com. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, jeśli w jego właściwej ocenie treści są niezgodne z prawem lub niemoralne.
 2. Oznaczając zdjęcia tagiem konkursowym #cybexmoment, Uczestnik zezwala Organizatorowi na ich nieodpłatne wykorzystanie. Organizator ma prawo edytować zdjęcia Uczestnika w celu poprawienia ich jakości oraz zapewnienia zgodności wizualnej z własną stroną internetową.
 3. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do zdjęć, które dodaje w Konkursie, a prawa do zdjęć nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik udziela Organizatorowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania ze zdjęć, które Uczestnik dodaje w Konkursie, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji. Jeśli Twoje zdjęcie zostało opublikowane na stronie konkursowej bez Twojej zgody i życzysz sobie by zostało usunięte, napisz do nas: socialmedia@cybex-online.com
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych w ramach tego konkursu treści i materiałów (np. zdjęciowych/wideo) w ich oryginalnej postaci lub poddanych obróbce, w następujących miejscach: konto CYBEX na Instagramie, konto CYBEX na Twitterze, profil CYBEX na Facebooku, na stronie konkursowej (https://competition.cybex-online.com), kanał Google+ oraz na stronie internetowej CYBEX (http://www.cybex-online.com/). Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania i reprodukcji zgłoszonych materiałów na medium służącym do przechowywania danych. Na podstawie powyższego zapisu dotyczącego bezpłatnego przekazania praw do zgłoszonego w konkursie materiału, Uczestnik nie ma prawa do wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGŁOSZONE TREŚCI

Komentarze i zdjęcia pojawiające się na stronie konkursowej https://competition.cybex-online.com odzwierciedlają tylko i wyłącznie opinie osoby, która je opublikowała (dalej Użytkownik). CYBEX nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania, które naruszają prawa osób trzecich lub z innych przyczyn, zawierają treści niezgodne z prawem. To samo dotyczy linków do stron internetowych zawartych w tych materiałach – ("hiperlinki"), które są utrzymywane przez strony trzecie, nad którymi CYBEX nie ma kontroli. Użytkownik korzysta z hiperlinków całkowicie na własne ryzyko. Dany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich (np. prawo autorskie lub prawo osobiste). CYBEX dokłada wszelkich starań w celu kontroli treści i hiperłączy zawartych na stronie konkursowej. Jednak CYBEX w sposób wyraźny nie poleca ani nie popiera opinii wyrażanych w ramach takich treści lub podlinkowanych stron. Ponadto, CYBEX nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach internetowych związanych z takimi linkami, ani za naruszenia przepisów prawnych i / lub naruszenia praw osób trzecich (np. prawa autorskie, prawa marki lub praw osobowych). Tego typu treści zostaną bezzwłocznie usunięte. Jeżeli chcesz poinformować CYBEX o opublikowaniu treści niezgodnych z prawem, prosimy o kontakt: socialmedia@cybex-online.com.

§ 4 NAGRODY & ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Konkurs trwa w sposób nieprzerwany do ostatniego dnia miesiąca podanego na stronie konkursowej.
 2. Nagrody zostały przedstawione i opisane na stronie konkursowej.
 3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Unii Europejskiej z wyłączeniem terytoriów zamorskich. Uczestnik w dniu 1 kwietnia 2015 r. musi mieć ukończone 18 lat. Z konkursu wykluczone są: a) osoby, które od 1 kwietnia 2015 r. lub później były lub są pracownikami lub przedstawicielami Organizatora lub jego oddziałów, przedstawicielstw, dystrybutorów jak również agencje i kontrahenci powyżej wymienionych jednostek biznesowych; b) osoby powiązane z powstawaniem, produkcją, dystrybucją materiałów lub wyłonieniem zwycięzców tego konkursu.

§ 5 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. Zwycięzca nie może przenieść praw do Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma prawo zrzec się Nagrody. W takim wypadku Nagroda zostaje przyznana innemu, wyłonionemu przez Komisję Uczestnikowi. Sposób dostawy nagrody zostanie uzgodniony indywidualnie z każdym z wygranych.
 2. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o wygranej wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji. Uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie przyjęcia wygranej.
 3. W przypadku jeżeli Uczestnik nie zaakceptuje Nagrody w terminie czterech tygodni od opublikowania wyników konkursu, nagroda przepadnie. Jeżeli podane dane kontaktowe okazałyby się niepoprawne (np. adres e-mail), Organizator nie ma obowiązku ustalać poprawnego adresu. Szkoda wynikająca z podania nieprawidłowych danych kontaktowych jest kosztem Uczestnika.

§ 6 WYŁĄCZENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu sieci Internet ani wynikające z nich nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych Organizatora. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyną potencjalnych reklamacji ze strony uczestników Konkursu. Konkurs może zostać zakończony lub usunięty ze względu na uwarunkowania zewnętrzne i ograniczenia. Z tego względu Uczestnik nie ma podstaw kierować żadnych roszczeń do Organizatora.
 2. Mogą to być problemy techniczne, zmiana zasad lub decyzje podjęte przez Facebook.

§ 7 OCHRONA DANYCH

 1. Organizator gromadzi i wykorzystuje dane uczestnika w zakresie dozwolonym przez prawo lub zakresie, do którego Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Dane są przechowywane na serwerach Organizatora i podlegają obecnym niemieckim przepisom ustawowym i wykonawczym. Dane Uczestnika nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 3. Dane Uczestnika są widoczne wyłącznie Organizatorowi. Organizator nie będzie rozpowszechniał ani modyfikował danych dla własnych celów. Organizator gromadzi dane od Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia tego konkursu. Dane zawierają w szczególności informacje takie jak nazwa Uczestnika, adres e-mail, nazwa użytkownika na Facebook’u, zdjęcie profilowe. W przypadku potrzeby zgromadzenia innych danych, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie przed przystąpieniem do Konkursu, np. za pośrednictwem formularza konkursowego. Taka informacja zostanie wyraźnie zakomunikowana.
 4. Uczestnik konkursu może w każdej chwili zażądać od Organizatora konkursu pisemnej informacji, które dane osobowe są przechowywane przez Organizatora. Uczestnik ma prawo zażądać poprawienia lub usunięcia danych oraz odwołać zgodę na wykorzystanie danych.
 5. Wyrażając zgodę na udział w losowaniu, Uczestnik zgadza się na otrzymanie jednorazowej wiadomości e-mail z zapytaniem o chęć otrzymywania informacji handlowych (newslettery) od Organizatora.

§ 8 REGULAMIN I ZASADY FACEBOOKA

 1. Poza warunkami udziału w konkursie, zależność pomiędzy Organizatorem, uczestnikiem i Facebookiem będzie podlegać regulacjom przedstawionym na stronie https://www.facebook.com/terms.php oraz zasadom ochrony danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy .
 2. Uczestnik konkursu nie może dochodzić roszczeń wobec Facebooka w związku z korzystaniem z aplikacji konkursowej lub wzięciem udziału w losowaniu.
 3. Uczestnicy Konkursu uznają, że zarówno aplikcja konkursowa jak i konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani organizowany przez Facebook i nie ma nic wspólnego z Facebookiem.
 4. Wszystkie informacje i dane o Uczestniku zebrane przy pomocy aplikacji konkursowej będą dostępne wyłącznie dla Organizatora, a nie Facebooka.
 5. Wszystkie zapytania dotyczące warunków losowania należy kierować do Organizatora, a nie do Facebooka.